Đội Ngũ Nhân Sự

Để đạt được sự phát triển bền vững,  Da.group với sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt – những con người sáng tạo, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết.