Thành Viên Phát Triển Bền Vững

DA.Group – thành viên phát triển. Chúng tôi cam kết dẫn đầu và định hình phát triển về tài chính và đầu tư bền vững. Một trong những cách DA.Group thực hiện điều này là tương tác với các bên liên quan, diễn đàn và nhóm ngành tập trung vào tính bền vững.

Các tổ chức, nhóm và sáng kiến của DA.Group là thành viên hoặc ký kết bao gồm: