Quản Trị Doanh Nghiệp

DA.Group

Sơ đồ tổ chức quản trị

Sơ đồ tổ chức của DA.Group được thể hiện một cách chuyên nghiệp, trong đó các phòng ban được phân chia có hệ thống và hợp lý với sự phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và chức năng trong doanh nghiệp. Việc quản trị doanh nghiệp này giúp các hoạt động diễn ra một cách hiệu quả nhất và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận, từ đó tạo nên một DA.Group vững mạnh.

Trách nhiệm Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu thúc đẩy sự thành công lâu dài của DA.Group, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông và thúc đẩy văn hóa cởi mở và tranh luận. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập đoàn, Hội đồng quản trị đặt ra chiến lược và quản lý rủi ro của Tập đoàn.

DA.Group