Dữ Liệu ESG

Bảng dữ liệu ESG cung cấp tổng quan toàn diện về dữ liệu hoạt động bền vững của chúng tôi. Bảng dữ liệu có thể được tải xuống bên dưới.

Bảng ESG - 2020 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Bảng ESG - 2019 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống

Bảng ESG - 2018 (PDF, 57.57 KB)

Tải xuống