Đại hội cổ đông thường niên DCI Việt Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DCI Việt Nam (DCI) trân trọng gửi đến Quý cổ đông những thông tin của cuộc họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2021. Xem danh sách đầy đủ các thông tin tại đây:

DCI | Đề cử ban kiểm soát DCI - 2021 (PDF, 143 KB)

DCI | Điều lệ công ty cổ phần DCI Việt Nam (PDF, 671 KB)

DCI | Dự thảo nghị quyết 2021 (PDF, 237 KB)

DCI | Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung họp ĐHCĐ (PDF, 1130 KB)