DA.Group

Chúng tôi tin tưởng vào giá trị của việc cho đi và lan toả sự tích cực đến xã hội, cộng đồng. Đây là triết lý định hướng và dẫn dắt các hoạt động đầu tư của chúng tôi.

Các hoạt động từ thiện của DA.Group: