Tại DA.Group, chúng tôi thúc đẩy cách tiếp cận đa dạng và hòa nhập toàn diện. Sự đa dạng của nhân viên của chúng tôi, nguồn gốc, kinh nghiệm, tài năng, kiến ​​thức, sự sáng tạo và sự đánh giá cao tất cả sự khác biệt của cá nhân họ là nền tảng cho lợi thế cạnh tranh của chúng tôi. 

Chúng tôi tin rằng văn hóa công ty tập trung vào sự đa dạng và hòa nhập là động lực chính của sự sáng tạo, đổi mới và phát triển. Khả năng mang lại kết quả xuất sắc của chúng tôi được thúc đẩy và phụ thuộc vào khả năng mà chúng tôi có thể đưa sự đa dạng và hoà nhập vào văn hóa doanh nghiệp và cách công việc kinh doanh. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ tạo ra các nhóm phù hợp với nhu cầu của thị trường chúng tôi hoạt động và khách hàng mà chúng tôi làm việc cùng, được thể hiện bằng một loạt các nền tảng văn hóa, kỹ năng và kiến ​​thức chiết trung. 

Chúng tôi tin rằng các nhóm đa dạng kích thích sự đổi mới và những cách giải quyết vấn đề mới; nhưng họ cần một nền văn hóa hòa nhập và sự lãnh đạo để giúp họ hoạt động tốt nhất.

DA.Group

Sự đa dạng nằm trong tay chúng tôi

Sự đa dạng ở DA.Group là sự đa dạng về tài năng, tư duy, quan điểm, phẩm chất, khả năng và thuộc tính của nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi, điều này làm nên sự độc đáo của DA.Group và góp phần vào sự sáng tạo, đổi mới và thành công bền vững trong kinh doanh.

DA.Group tôn trọng và đón nhận những kỹ năng và quan điểm độc đáo của mọi người. Các nhà lãnh đạo hòa nhập tạo ra một nền văn hóa nơi mọi người đều có tiếng nói, được tôn trọng và họ chịu trách nhiệm về hành vi hòa nhập của chính họ.

DA.Group

Nhiệm vụ của chúng tôi

DA.Group giúp nhân viên hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng và người tiêu dùng của mình. Đồng thời thu hút, giữ chân và phát huy những tài năng tốt nhất, nâng cao năng lực của nhân viên để xây dựng các nhóm toàn cầu có hiệu suất cao và hòa nhập. Đặc biệt là được công nhận là nhà lãnh đạo trong quản lý đa dạng và hòa nhập. (draft)

Điều tạo nên sự khác biệt chính là nhân viên của chúng tôi, cho phép chúng tôi thúc đẩy sự sáng tạo và văn hóa đổi mới của mình.

Sự đa dạng và hòa nhập là một cam kết của công ty trong việc hỗ trợ một nền văn hóa hòa nhập và thực tiễn quản lý để phát huy hết tiềm năng của chúng tôi.

Chúng tôi tích cực thúc đẩy nhân viên của mình, nâng cao nhận thức và thúc đẩy một môi trường chào đón và chấp nhận các quan điểm, văn hóa và sự đa dạng của mọi tư tưởng.

Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, phát triển khả năng của mình và thúc đẩy sự đa dạng trong tất cả các khía cạnh có liên quan. Chúng tôi chịu trách nhiệm cá nhân, luôn hành động chính trực và làm gương.